TRect

Adam Boduch

TRect - typ rekordowy zadeklarowny w module Types

TRect jest w rzeczywistości rekordem, którego struktura przedstawia się następująco:

type 
  TRect = packed record
  case Integer of
    0: (Left, Top, Right, Bottom: Integer);
    1: (TopLeft, BottomRight: TPoint);
end;

Najczęstszym zastosowaniem jest przechowywanie informacji odnośnie położenia i rozmiaru prostokąta. Wartości te reprezentowane są przez elementy Left, Top (określające lewy górny róg) oraz Right i Bottom (reprezentujące prawy dolny róg) lub dwa elementy typu TPoint: TopLeftoraz BottomRight.

procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject);
var
  R : TRect;
begin
  Randomize;
  R.TopLeft := Point(Random(Height), Random(Width));
  R.BottomRight := Point(100, 100);
 
  Canvas.Rectangle(R);
end;

Przykład ten pokazuje rysowanie losowego prostokąta w momencie odświeżania formularza. W tym przykładzie losowane są jedynie współrzędne lewgo, górnego rogu - prawy, dolny róg będzie miał stałe współrzędne 100,100.

Zobacz też:

0 komentarzy